Archive

Mart 27th, 2016

Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'de İlk Cuma namazını nerede kıldırmıştır, hutbesinde Allah'a hamd ve senâdan sonra Müslümanlara nasıl hitap etmiştir?

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Medineye giderken yol esnasında sol tarafa yönelerek Sâlim bin Avfoğulları yurduna vardı. Rânuna mevkiine geldiklerinde Cuma namazı vakti girdi.

Efendimiz Rânûna Vadisinin ortasındaki Cuma Mescidinin yerine indi ve burada Cuma namazı kıldı. Bu, Peygamber Efendimizin Medine'de kıldığı ilk Cuma namazı idi.

Resûl-i Ekrem Efendimiz burada arka arkaya iki hutbe irâd buyurdu. İlk hutbesinde Allah'a hamd ve senâdan sonra meâlen Müslümanlara şöyle hitap etti:

"Ey İnsanlar! Sağlığınızda âhiretiniz için tedârik görünüz. Muhakkak bilirsiniz ki; kıyâmet gününde birinin başına vurulacak ve çobansız bıraktığı koyunundan sorulacak. Sonra Cenâb-ı Hak ona tercümansız ve perdedarsız olarak bizzat diyecek ki,

'Sana benim Resûlüm gelip de tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, sana lütuf ve ihsan ettim, sen kendin için ne tedârik ettin?' "

Hz Ömer döneminde yapılan askeri çalışmalar nelerdir?

————————————————-
-İlk kez Düzenli ordu kuruldu. Askerlere maaş bağlandı.Sınırlarda Irak, Mısır, Suriye, Cünd adı verilen devamlı ordugâh şehirleri kurularak savunma ve
fetih hareketleri kolaylaştırılmıştır.
-Orduya ait kayıtların tutulması amacıyla ilk kez ordu divanı oluşturuldu.
-Askeri amaçlı ikta sistemi uygulanmaya başlanmıştır. (Memur ve askerlere maaş karşılığında arazi gelirlerinin verilmesi)

Hz Ömer döneminde yapılan siyasi çalışmalar nelerdir?

-Fethedilen yerler ilk defa yönetim birimlerine ayrılarak büyük iller oluşturulmuş ve bu illere valiler tayin edilmiştir.
-Adli teşkilat kurularak yönetim birimlerine kadılar gönderilmiştir.
-Fethedilen bölgelerde yeni şehirler kurularak buralara Müslümanlar yerleştirilmiştir.
-Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim kullanılmaya başlandı.
-Devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü meclis oluşturuldu.
-İlk kez Posta teşkilatı kuruldu.

Hz Ömer döneminde yapılan ekonomik çalışmalar nelerdir?

-Ekonomik alanda yenilikler yapılmıştır, Devlet hazinesi( Beytü’l-Mal) oluşturulmuştur.
-Vergilendirme kuralları belirlendi. Ayrıca Haraç ve Cizye vergileri düzenlendi. Müslüman olmayanlardan “ Haraç “ vergisi ( Toprak ) alınmaya başladı.
-Ticareti kolaylaştırmak için para bastırdı.
-Mali ve askeri amaçlı “divan örgütü” kurulmuştur.

Hz. Ömer (r.a) son derece sade bir hayat yaşayan adaletli yönetimi ile herkesin güvenini kazanan İslam devletlerini sınırlarını Lidya`dan Horasan`a
ve Kafkasya`ya kadar genişleten Hz. Ömer (r.a) 644 yılında İranlı bir köle tarafından hançerlenerek öldürülmüş ve şehit olmuştur.

Horasan’ın Fethi (644) nasıl gerçekleşti?

——————————
İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek ve bölgeyi fethetmek
amacıyla yapılan sefer sonucu Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir.

İslam Devleti’nin sınırlarının hızla genişlemesi ve nüfusun artması yönetim konusunda bazı sorunların ortaya çıkmasına neden oldu.Hz. Ömer (r.a) zamanında bir
çok fetihler yapıldığı için devlette teşkilatlanmaya olan ihtiyaç arttı.Teşkilatlanmada Sasani ve Bizans etkisi görülür.

Nihavend Savaşı (642) nasıl gerçekleşti?

—————————–
İranlılar topladıkları kuvvetlerle Müslümanlar üzerine tekrar saldırmışlar ve Nihavend de yapılan savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Bu savaşın Sonucunda; İran ordusu dağılmış ve İran şehirleri tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Irak ve Suriye seferlerinden başka, İslam orduları Yukarı Mezopotamya yönelmişler 639 yılında Urfa , Harran ve Diyarbakır feth edilmiş ve 634-664 yıllarında Azerbaycan , tamamıyla feth edilmiştir.
Bu Savaşın Bir Başka Önemi de Nihavend savaşlarıyla, Müslümanlar ve Türkler sınır komşusu olmuşlardır.(Karluklar ve Türkişler) Bu yenilgiler sonucunda Sasani imparatorluğu 651 yılında yıkılmıştır.

Mısır’ın Fethi (640) nasıl gerçekleşti?

————————–
Mısır’ ın ekonomik durumunun zenginliği ve Bizans’tan gelebilecek tehlikelere açık olması nedeniyle, bölgenin fethi gerekiyordu. Amr bin As komutasındaki ordu, Mısır’ a yönelerek,641 yılında Babylon ( Babilon ) ve 642 yılında İskenderiye kentini ele geçirdi. Kahire yakınlarında ordu kent olarak “ Fustat “ kenti kuruldu.642 yılında Mısır `ın fethinden sonra Lidye ve Trabulusgarb İslam ordularınca feth edildi.

Celula Savaşı (637) nasıl gerçekleşmiştir?

————————
Kadisiye Savaşı’nda Araplara yenilen İranlılar bir yıl sonra, Hürzad isimli bir komutan yönetiminde yeni bir ordu oluşturdular; ancak bu ordu da, Diyâle Irmağı’na dökülen Celûla Irmağı kıyısında Araplar ile yaptığı savaşı kaybetti. Bu Savaş 637 yılında Sasanilerle yapılmıştır ve savaşı Müslümanlar kazanmışlardır. Bu zaferden sonra Irak’ı Horasan’a bağlayan yollar üzerinde bulunan Celûla kenti Müslüman Arapların eline geçti. Müslümanlar bu arada Basra ve Kûfe `de yeni askeri üsler kurarak ordularını takviye etmişler ve güçlerini arttırmışlardır.

Köprü Savaşı (634) nasıl gerçekleşmiştir?

Hz. Ömer (r.a), 634 yılında Irak’ı Almak İçin Ebu Veyde komutasında Büyük bir ordu göndermiştir. Bu Savaş Sasaniler ile Müslüman Araplar arasında yapılmıştır.
Müslümanların , Kufe yakınlarında Fırat nehri üzerinde bir köprü kurarak , Sasanilere saldırması ile başlayan savaşı Müslümanlar kaybettiler.
Komutan Ebu Veyde ve pek çok İslam askeri şehit olmuştur. Bu yenilgi, İlk fetihler sırasındaki en ağır yenilgi olarak kabul edilir.
Ancak Sasanilerdeki karışıklıklar üzerine Sasani ordusu çekilmiş, Araplar Fırat’ı geçip, Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.

Ecnadeyn Savaşı nasıl olmuştur?

Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş (13/634).

Hz. Ebû Bekir, 12. yılın sonunda (Şubat 634) veya 13. yılın başında (Mart 634) hacdan döndükten sonra Medine’de toplanmış bulunan gönüllülerden oluşan orduyu, üç defa teşebbüs edildiği halde bir sonuç alınamayan Suriye ve Filistin’in fethine memur etti. Kumandanlardan Amr b. Âs’ı Filistin’in, Şürahbîl b. Hasene’yi Ürdün’ün, Yezîd b. Ebû Süfyân ile Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ı da Suriye’nin fethiyle görevlendirdi. Başlangıçta her biri 3000 kişiden oluşan bu üç ordu, daha sonra gönderilen takviye birlikleriyle 7500’er kişilik askerî güce ulaştılar.

Yermük savaşı ve sebebi nedir?

Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren ve müslümanların bölgeye hâkim olmasını sağlayan savaş (15/636).

İSLAM TARİHİNDE ÖNEMLİ KRONOLOJİK OLAYLAR

571 Hz. Muhammed’in(S.A.V) doğumu

610 Hz. Muhammed’in(S.A.V) peygamber oluşu, Herakleios’un Bizans İmparatoru olması

619 Avarların İstanbul’u ilk kez kuşatması

624 Bedir Savaşı

625 Uhud Savaşı

626 İstanbul’un Avarlar tarafından ikinci kez kuşatılması

627 Hendek Savaşı

628 Hudeybiye Antlaşması

629 Hayber’in fethi, Huneyn Savaşı, Doğu Göktürk Devleti’nin sona ermesi

631 Hz. Muhammed’in(S.A.V) Taif ve Tebük Seferleri

632 Hz. Muhammed’in(S.A.V) Veda Haccı ve vefatı, Hz Ebubekir’in halife olması

634 Yermük Savaşı, Hz. Ebubekir’in vefatı, Hz. Ömer’in halife olması

635 Şam’ın Müslümanların eline geçmesi

636 Ecnadeyn Savaşı

637 Kudüs’ün, Hz. Ömer tarafından teslim alınması

642 İran ve Mısır’ın Müslümanların eline geçmesi

644 Hz. Ömer’in şehit edilmesi, Hz.Osman’ın halife olması

656 Hz.Osman’ın şehit edilmesi, Hz. Ali’nin halife olması ve Cemel Vakası

657 Sıffın Savaşı ve Hakem olayı

659 Batı Göktürk devleti’nin sona ermesi

Hz Ömer dönemindeki önemli olaylar nelerdir?

®Hz. Ebu Bekir’in vasiyeti üzerine halifeliğe seçildi.

®İslam ordularının Suriye seferleri devam etti.

®Bizans ve Sasaniler örnek alınarak para basıldı.

®Devlet kurumsallaştırıldı.

*Yeni fetih edilen yerler yönetim birimlerine ayrılarak eyalet oluşturuldu ve başına valiler gitti.

*Hicri takvim yapıldı.

*Mahkemeler kuruldu ve başlarına kadılar yollandı.

*İlk düzenli İslam ordusu kuruldu. Sınırlara ordugâh şehirler kuruldu. (Fetihlerin hızlanması için)

*İkta sisteminin temelleri atıldı.

*Askeri posta teşkilatı kuruldu.

*Vergi sistemli bir hale girdi.

*Devlet hazinesi “Beyt’ül Mal” diye sistemleşti.

a)Köprü Savaşı:

®Sasanilerle yapıldı ve en büyük yenilgiyi aldılar.

b)Kadisiye Savaşı:

®Sasanilerle yapıldı. Müslümanlar kazandı.

c)Celula Savaşı:

®Tekrar Sasanilerle yapıldı. Müslümanlar kazandı.

d)Nihavent Savaşı:

Hakem olayı nedir?

Sıffın savaşında bir sonuç alamayan taraflar ,iki taraftan da birer hakem seçerek onların kararına başvurmayı gerekli gördüler.
Hz.Ali’nin hakemi Ebu Musa El –Ensari Muaviyenin hakemi ise Amr ibn’ül As oldu.Sonunda karar veren hakemler Muaviye’nin enrikası sonucu onu halife seçtiler.Müslümanlar bu olaydan sonra üç gruba ayrıldı:
1-Şiiler(Hz.Ali taraftarları.)
2-Sünniler(Muaviye taraftarları.)
3-Hariciler(Tarafsızlar.)
Bir süre sonra Hariciler islam dünyasını bölmekle suçladıkları Hz.Ali’yi Muaviye ve Muaviye nin hakemi olan Amr İbn’ül As’ı öldürmek için ayaklandılar ve bu üç kişiye suikast düzenlediler.Bu suikast sonucu 661 yılında sadece Hz.Ali öldü.

Sıffın savaşı nedir?

Dördüncü Rasid Halife Hz. Ali (r.a) ile ona isyan eden Suriye valisi Muaviye b. Ebu Süfyan arasinda M. 657 yilinda, Firat'in sag kiyisina yakin Rakka'nin dogusunda bulunan Siffin'da yapilan savas.

Sponsorlu bağlantılar